Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7298 0663 350
Reposted fromkarahippie karahippie viajestemzero jestemzero
5662 bbe8 350
my spirit bird
Reposted fromdudku dudku viajestemzero jestemzero
9559 0cb5 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viajestemzero jestemzero
9159 98df 350
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaHypothermia Hypothermia
0933 f777 350
Reposted fromHypothermia Hypothermia
8270 0615 350
it be like that
Reposted frompiro piro viaHypothermia Hypothermia
4875 72a9 350

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

Reposted fromLittleJack LittleJack viaHypothermia Hypothermia
6769 a7e1 350
Reposted fromHypothermia Hypothermia
7345 bfb0 350
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaHypothermia Hypothermia
7349 da59 350
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia
7930 d233 350
Reposted fromteijakool teijakool viaHypothermia Hypothermia
5944 00b6 350
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaHypothermia Hypothermia
6765 b22b 350
Reposted fromHypothermia Hypothermia
7020 21c2 350
Reposted fromHypothermia Hypothermia
3983 4dab 350
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaAmericanlover Americanlover
6161 e6a4 350
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaAmericanlover Americanlover
Xeno – najmniejsza mierzalna jednostka relacji międzyludzkiej. Wymieniana jest na ogół między osobami całkowicie  obcymi. Przyjmuje postać, przykładowo, błysku flirtu w oku, kiwnięcia ze zrozumieniem, albo wspólnego uśmiechu nad jakimś zrządzeniem losu. Te momenty są zupełnie nieprzewidywalne i mijają szybciej niż trwały, ale są ważnym pokarmem emocjonalnym, który łagodzi naszą samotność. słownik nieoczywistych smutków
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaAmericanlover Americanlover
0239 848d 350
Reposted fromsnuggle snuggle viamangoe mangoe
4273 b836 350
Reposted fromregcord regcord
4673 3fdd 350
Reposted fromHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl